W dniu 09 stycznia 2020 r. odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego. WZC jednogłośnie udzieliło Zarządowi CST absolutorium za minioną kadencję.

Jednakże najważniejszą decyzją, jaka zapadła podczas tego Zebrania – jest decyzja o rozwiązaniu się Stowarzyszenia.

Poniżej Uchwała z tą decyzją.

Uchwała nr 2/2020

Walnego Zebrania Członków

Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego

w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia

podjęta dnia 9 stycznia 2020 r. w Czerwieńsku

o następującej treści:

  1. Zgodnie z § 31 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje decyzję o rozwiązaniu Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego.

  2. Jednocześnie Walne Zebranie Członków ustanawia likwidatorem dotychczasowego Prezesa Zarządu – Waldemara Napora – i udziela mu wszelkich pełnomocnictw niezbędnych do prawidłowego zakończenia działalności Stowarzyszenia.

  3. Walne Zebranie Członków postanawia, iż środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym Stowarzyszenia, po rozliczeniu wszystkich pozostałych należności Stowarzyszenia, przeznacza się na płatności z tytułu dotychczasowego korzystania przez Stowarzyszenie z Hali Sportowej w Czerwieńsku.

  4. Sposób rozdysponowania ewentualnych pozostałych środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym Stowarzyszenia, jak również mienia detalicznego, w którego skład wchodzą głównie akcesoria do grilla oraz akcesoriów do gry w tenisa, Walne Zebranie Członków pozostawia likwidatorowi do jego wyłącznej decyzji.

  5. Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały Czerwieńskie Stowarzyszenie Tenisowe kończy swoją działalność. Działania likwidatora mają na celu wyłącznie spłatę zobowiązań, rozdysponowanie pozostałego mienia Stowarzyszenia, zawiadomienie o rozwiązaniu Stowarzyszenia wszelkich podmiotów zainteresowanych, w tym dotychczasowych kontrahentów, sponsorów i partnerów Stowarzyszenia oraz ewentualne podjęcie wszelkich innych czynności, które okażą się konieczne dla prawidłowego zakończenia działalności Stowarzyszenia. Działania te zostaną podjęte niezwłocznie, a po ich zakończeniu likwidator niezwłocznie wystąpi do organu rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej – bez obowiązku odrębnego zawiadomienia o tym fakcie dotychczasowych Członków Stowarzyszenia.

Przewodniczący Walnego Zebrania

Waldemar Napora