Protokół Sprawozdawczego Walnego Zebrania

Członków Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego

w dniu 11-01-2019 r.

W związku z brakiem kworum na Walnym Zebraniu Członków w pierwszym terminie – Zarząd Stowarzyszenia wyznaczył na godz. 1815 drugi termin Walnego Zebrania. W zebraniu tym wzięło udział 6 (sześcioro) członków Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego. Zostało to potwierdzone sporządzoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

W imieniu Zarządu zebranych powitał prezes CST – Waldemar Napora.

Walne Zebranie zgodnie z programem zebrania powierzyło funkcję Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Waldemarowi Napora.

Prezes CST przedstawił zebranym sprawozdanie z realizacji założeń na 2018 rok. Sprawozdanie zostało przyjęte z pełną akceptacją wszystkich obecnych na sali członków.

W punkcie mówiącym o sprawach bieżących i wnioskach po dyskusjach przyjęto następujące ustalenia:

– Plany rozgrywek ligowych – Walne Zebranie podjęło decyzję, że system rozgrywek pozostaje niezmienny, jak w roku poprzednim. Jedynie została zmieniona punktacja za rozegrane mecze: za zwycięstwo 2:0 – 3 punkty dla zwycięzcy. Przy wyniku 2:1 – 2 punkty dla zwycięzcy i 1 punkt dla przegranego. Mecz nierozegrany – po 0 punktów. Dodatkowo dla kobiet zostanie ustalony terminarz spotkań. Mężczyźni grają systemem z poprzedniego roku.

– Szkółka tenisowa – zajęcia pozostają tak jak to miało miejsce w 2018 roku. Trenerem głównym pozostaje Pani Renata Skrzypczyńska. Natomiast trenerem pomocniczym będzie Pan Piotr Krzyżanowski.

– Turnieje – zebrani członkowie zaakceptowali ilość i częstotliwość turniejów. Bazując na minionych doświadczeniach przyjęliśmy, że w 2019 roku zorganizujemy:

  • Halowy Turniej Przedwiośnia – luty/marzec
  • Turniej Dni Czerwieńska – maj/czerwiec
  • Rozgrywki ligowe – czerwiec-październik
  • Dzień dziecka – czerwiec
  • Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwieńsku – lipiec-sierpień
  • Puchar Prezesa CPN EKOSERWIS – wrzesień
  • Puchar Burmistrza Czerwieńska – listopad
  • Mikołajki dla juniorów – grudzień.

Zebrani przyjęli zaproponowaną przez Zarząd Uchwałę nr 1 w sprawie wysokości składek członkowskich na 2019 rok. Zgodnie z § 16 pkt 2 ppkt 6 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebrania Członków uchwaliło jednogłośnie w wyniku jawnego głosowania wysokość składek członkowskich na 2018 rok:

  1. Członkowie Zwyczajni seniorzy, juniorzy – 200 zł rocznie,
  2. Członkowie Honorowi – zwolnieni są z obowiązku opłacenia składek członkowskich.

W ramach opłaconej składki członkowie mają prawo do bezpłatnego korzystania z kortów w Czerwieńsku oraz do bezpłatnego korzystania z zajęć szkółki tenisowej w czasie jej funkcjonowania.

Składki członkowskie opłacane są wyłącznie na konto bankowe Stowarzyszenia prowadzone w PKO BP S.A. nr – 35 1020 5402 0000 0602 0159 1585

Termin płatności ustala się do 28 lutego 2019 roku. W przypadku członkostwa więcej niż jednego członka rodziny – składki można opłacać w ratach comiesięcznych w każdym kolejnym miesiącu, tj. za drugą osobę do końca marca, za trzecią – do końca kwietnia, itd.

W przypadku członkostwa w Stowarzyszeniu więcej niż jednej osoby z rodziny ustala się następujący system zniżek:

Pierwsza osoba – 100% składki określonej w pkcie 1,

Druga osoba – 75% składki określonej w pkcie 1,

Trzecia osoba – 50% składki określonej w pkcie 1,

Czwarta i kolejne osoby – 25% składki określonej w pkcie 1,

Wysokość przyjętych składek członkowskich obowiązuje do 31 grudnia 2019 roku.

 

Na tym Zebranie zostało zamknięte i protokół zakończony.

                  Przewodniczący

                Walnego Zebrania Członków CST

 

                                                Waldemar Napora

Czerwieńsk, dnia  11 stycznia 2019 roku