Statut

Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Czerwieńskie Stowarzyszenie Tenisowe, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest Gmina Czerwieńsk, a siedzibą miasto Czerwieńsk.

§ 3

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Stowarzyszenia.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania.

§ 7

Stowarzyszenie może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział 2

Cele i środki działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest rozwój oraz propagowanie w środowisku tenisa ziemnego, organizacja zawodów sportowych oraz czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym gminy oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 • współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia właściwych warunków organizacji imprez sportowych,
 • organizowanie turniejów tenisa, imprez sportowych i rekreacyjnych, szczególnie dla dzieci i młodzieży
 • tworzenie warunków do działalności szkółki tenisowej
 • nawiązywanie współpracy z innymi Stowarzyszeniami sportowymi w kraju i za granicą i organizowanie wspólnych przedsięwzięć propagujących uprawianie tenisa ziemnego.

Rozdział 31

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • Zwyczajnych,
 • Honorowych,
 • Wspierających.

§10

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju jak i za granicą, przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą swych przedstawicieli ustawowych należeć do Stowarzyszenia, jednak bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach Stowarzyszenia oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do jego władz.
Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające materialnie cele Stowarzyszenia, przyjęte w trybie określonym w ust. 1

§11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz posiadają głos stanowiący,
 • uczestniczyć w organizacji imprez sportowych na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
 • zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania,
 • korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia,
 • nosić odznakę z godłem Stowarzyszenia oraz posiadać legitymację członkowską.

Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:

 • aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia
 • przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenia,
 • pomocy w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach sportowych i rekreacyjnych,
 • regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków z wyjątkiem członków honorowych i wspierających.

§ 13

Członkostwo ustaje w przypadku:

 • wystąpienia członka ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie,
 • rozwiązania się Stowarzyszenia,
 • wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.

Od decyzji o wykluczeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia.

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§ 15

Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 16

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co 2 lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • uchwalenie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Stowarzyszenia oraz w sprawach majątkowych,
 • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalenie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,
 • rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Stowarzyszenia.

§ 17

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi Stowarzyszenia,
 • z głosem doradczym – zaproszeni goście.

§ 18

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

§ 19

Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:

 • uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,
 • wniosku Komisji Rewizyjnej,
 • wniosku zgłoszonego przez co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 1 tydzień przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 20

Zarząd jest organem władzy Stowarzyszenia działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§ 21

Zarząd składa się z 3-7 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków. O sposobie wyboru członków Zarządu Walne Zebranie Członków decyduje w trybie uchwały.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:

 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
 • realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,
 • kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 • uchwalanie planów działania i planów finansowych,
 • zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 • powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów,
 • przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia.

§ 23

W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

§ 24

W przypadku naruszenia postanowień statutu i innych postanowień obowiązujących w Stowarzyszeniu – Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Stowarzyszenia.
Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
Od decyzji Zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

§ 25

Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący Walnego Zebrania Członków.
Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza, a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje.
Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§ 26

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób – przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo – gospodarczej działalności Towarzystwa.
Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.
Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

§ 27

W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§ 28

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
Na fundusz Stowarzyszenia składają się:

 • składki roczne członków Stowarzyszenia,
 • wpływy z zawodów organizowanych przez Stowarzyszenia,
 • darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 29

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa, wiceprezesa lub sekretarza względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków Zarządu.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 30

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestrowy.

§ 31

Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Członków.
Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
Po zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia likwidator występuje do organu rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.

Czerwieńsk 28 marca 2007 r.