Zakończenie działalności Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego

Informuję, że z dniem podjęcia Uchwały o rozwiązaniu się Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego przez Walne Zebranie Członków nasze Stowarzyszenie zakończyło formalnie działalność w dniu 09 stycznia 2020 roku.

Dziękujemy wszystkim Członkom za ich obecność w poszczególnych latach naszego funkcjonowania. Stowarzyszenie istniało nieprzerwanie od 15 lutego 2006 roku. W tym czasie Stowarzyszeniem kierowali Pan Andrzej Sibilski, Pan Andrzej Kraś oraz Pan Waldemar Napora. Dziękujemy im za ich trud i odważne decyzje, które umożliwiały nasze funkcjonowanie. W trakcie naszej działalności, zgodnie z głównym naszym celem statutowym, promowaliśmy aktywnie tenis ziemny, jako alternatywę dla innych dyscyplin sportowych. Zapewnialiśmy możliwość aktywnego uczestnictwa w szeregu imprez sportowych dla seniorów, jak również dla najmłodszych adeptów tenisa. Przez te wszystkie lata przez nasze Stowarzyszenie przewinęło się bardzo wielu mieszkańców naszej gminy. Otwarci byliśmy na osoby mieszkające poza naszą gminą, wiedząc , że ich obecność podniesie nasze umiejętności.

Turnieje, rozgrywki ligowe, mikołajki czy dni dziecka dla najmłodszych zawsze były organizowane z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu potencjału osób będących aktualnie w strukturach CST.

Dziękujemy także trenerom: Panu Radosławowi Czestkowskiemu – pierwszemu trenerowi CST, Pani Renacie Skrzypczyńskiej oraz Panu Alanowi Matelskiemu za ich zaangażowanie i wkład w rozwój szkółki tenisowej.

Dziękujemy również władzom Gminy, a w szczególności Burmistrzowi Czerwieńska, Panu Piotrowi Iwanusowi na wieloletnią i bardzo owocną współpracę oraz Panu Leszkowi Jędrasowi, poprzedniemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Czerwieńsku. dziękujemy w tym miejscu również innym pracownikom naszego Urzędu Miasta i Gminy, którzy niejednokrotnie intensywnie wspierali nas w swoją wiedzą i życzliwością.

Dziękujemy władzom i pracownikom Hali Sportowej Lubuszanka, a w szczególności Panu Janowi Dolińskiemu i Panu Lubomirowi Rotko, za ich stałą, owocną, współpracę.

Dziękujemy sponsorom, zwłaszcza Panu Zbigniewowi Wasylkowskiemu, poprzedniemu Prezesowi oraz Panu Krzysztofowi Wasylkowskiemu, obecnemu Prezesowi firmy CPN EKOSERWIS  z Czerwieńska oraz właścicielom firmy INEX z czerwieńska Państwu Indze i Leszkowi Kaczor. Bez ich wsparcia trudno byłoby dopiąć budżety w niektórych latach.

Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali. A także tym, którzy uczestniczyli z nami w rozgrywkach tworząc miłą i serdeczną atmosferę.

Waldemar Napora

Były Prezes Zarządu CST

Walne Zebranie Członków

W dniu 09 stycznia 2020 r. odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego. WZC jednogłośnie udzieliło Zarządowi CST absolutorium za minioną kadencję.

Jednakże najważniejszą decyzją, jaka zapadła podczas tego Zebrania – jest decyzja o rozwiązaniu się Stowarzyszenia.

Poniżej Uchwała z tą decyzją.

Uchwała nr 2/2020

Walnego Zebrania Członków

Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego

w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia

podjęta dnia 9 stycznia 2020 r. w Czerwieńsku

o następującej treści:

 1. Zgodnie z § 31 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje decyzję o rozwiązaniu Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego.

 2. Jednocześnie Walne Zebranie Członków ustanawia likwidatorem dotychczasowego Prezesa Zarządu – Waldemara Napora – i udziela mu wszelkich pełnomocnictw niezbędnych do prawidłowego zakończenia działalności Stowarzyszenia.

 3. Walne Zebranie Członków postanawia, iż środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym Stowarzyszenia, po rozliczeniu wszystkich pozostałych należności Stowarzyszenia, przeznacza się na płatności z tytułu dotychczasowego korzystania przez Stowarzyszenie z Hali Sportowej w Czerwieńsku.

 4. Sposób rozdysponowania ewentualnych pozostałych środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym Stowarzyszenia, jak również mienia detalicznego, w którego skład wchodzą głównie akcesoria do grilla oraz akcesoriów do gry w tenisa, Walne Zebranie Członków pozostawia likwidatorowi do jego wyłącznej decyzji.

 5. Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały Czerwieńskie Stowarzyszenie Tenisowe kończy swoją działalność. Działania likwidatora mają na celu wyłącznie spłatę zobowiązań, rozdysponowanie pozostałego mienia Stowarzyszenia, zawiadomienie o rozwiązaniu Stowarzyszenia wszelkich podmiotów zainteresowanych, w tym dotychczasowych kontrahentów, sponsorów i partnerów Stowarzyszenia oraz ewentualne podjęcie wszelkich innych czynności, które okażą się konieczne dla prawidłowego zakończenia działalności Stowarzyszenia. Działania te zostaną podjęte niezwłocznie, a po ich zakończeniu likwidator niezwłocznie wystąpi do organu rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej – bez obowiązku odrębnego zawiadomienia o tym fakcie dotychczasowych Członków Stowarzyszenia.

Przewodniczący Walnego Zebrania

Waldemar Napora

Zaproszenie na Walne Zebrania Członków CST

ZAPROSZENIE

Na podstawie § 19 pkt 1 w związku z § 16 pkt 1 Statutu Zarząd Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego ma przyjemność zaprosić na

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków

Data – 09 stycznia 2020 roku, godz. 1845 – I termin, godz. 1900 – II termin

Miejsce – sala konferencyjna Hali Sportowej Lubuszanka w Czerwieńsku

Program Walnego Zebrania Członków

 1. Otwarcie Zebrania i przyjęcie porządku Zebrania – Prezes Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego.

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

 3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji planów w minionym roku (par. 16 pkt 1) – Prezes Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego

 4. Dyskusja nad przedłożonym sprawozdaniem oraz głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi CST za minioną kadencję (par. 16 pkt 2, ppkt 4 i 5).

 5. Podjęcie decyzji o zakończeniu działalności Stowarzyszenia. Ewentualnie pozostałe punkty.

 6. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 7. Sprawy bieżące i wnioski

 • Omówienie planów funkcjonowania rozgrywek ligowych

 • Podsumowania funkcjonowania szkółki tenisowej, omówienie pracy trenerskiej i wskazanie potrzeby jej dalszego działania

 • Dyskusja na temat planów organizacji turniejów

 • Omówienie kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia

 • Sprawy różne.

 1. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2020, z ustaleniem terminu jej zapłaty.

 2. Zamknięcie Walnego Zebrania.

W imieniu Zarządu

Czerwieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego

Prezes Zarządu Waldemar Napora

Walne Zebranie CST

Przypominam, że dnia 09-01-2020 r. o godz. 19:00 w Hali Sportowej LUBUSZANKA odbędzie się Walne Zebranie członków CST.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków, zwłaszcza, że na tym zebraniu będzie zapadała decyzja o dalszym funkcjonowaniu naszego Stowarzyszenia na nowych zasadach odpłatności za obiekty sportowe, z których korzystamy.

Na dzień dzisiejszy Zarząd będzie rekomendował zakończenie działalności.

Informuję jednocześnie, że do czasu Walnego Zebrania nie ma możliwości dokonywania rezerwacji Hali, a co za tym idzie – również korzystania z niej.