Czerwieńskie

Stowarzyszenie

Tenisowe

CSTenis

Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest rozwój oraz propagowanie w środowisku tenisa ziemnego, organizacja zawodów sportowych oraz czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym gminy oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

  • współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia właściwych warunków organizacji imprez sportowych,
  • organizowanie turniejów tenisa, imprez sportowych i rekreacyjnych, szczególnie dla dzieci i młodzieży
  • tworzenie warunków do działalności szkółki tenisowej
  • nawiązywanie współpracy z innymi Stowarzyszeniami sportowymi w kraju i za granicą i organizowanie wspólnych przedsięwzięć propagujących uprawianie tenisa ziemnego.